بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 746825
تعداد بازديد کنندگان سايت: 64381543 تعداد بازديد زيرپورتال: 2830887 اين زيرپورتال امروز: 180 سایت در امروز: 7508 اين صفحه امروز: 21 دريافت RSS در امروز: 1643 دريافت RSS صفحه: 0
پايان نامه
چهارشنبه 13 مهر 1390 حمايت سازمان دامپزشكي كشور از پايان نامه هاي مرتبط
خلاصه: سازمان دامپزشكي كشور در نظر دارد از پايان نامه هايي كه در حوزه فعاليتها و وظايف و مسئوليتهاي سازمان دامپزشكي كشور است حمايت كند اين حمايت درقالب تأمين امكانات آزمايشگاهي ، همكاري در اياب وذهاب واسكان ، هماهنگي در رابطه با نمونه برداري آزمايشگاهي وكشتارگاهي و مراجعه به واحدهاي دامداري ، مرغداري و پرورش ماهي خواهدبود.فهرست عناوين پيشنهادي پايان نامه ها در ادامه آورده شده است.


توضيحات:
فهرست عناوين پيشنهادي پايان نامه هاي موردحمايت سازمان دامپزشكي     
                               
 1- بررسي باقيمانده دارويي ( آنتي بيوتيك ) در گوشت طيور 
2- بررسي سروتيپ هاي ويروسي برونشيت در مرغداريهاي گوشتي
3-بررسي ميزان آنتي بادي گوساله هاي وارد شده به دامداري ومقايسه با جمعيت دامي ثابت بر عليه تب برفكي
4- بررسي باقيمانده دارويي (‌آنتي بيوتيك ) در گوشت قرمز
5- بررسي وضعيت بهداشتي آبزيان عرضه شده
6- ارزيابي رعايت اصول بهداشتي قرنطينه اي در كاهش بيماريهاي دامي
7- ارزيابي ميزان تاثير سموم در مبارزه با انواع انگلهاي خارجي دام
8- بررسي ميزان شيوع ورم پستان تحت باليني در گاوداريهاي صنعتي شيري
9- بررسي علل وميزان شيوع تلفات گوساله ها در گاوداريهاي صنعتي
10- ارزيابي تاثير ات اجتماعي طرحهاي مبارزه با انگلهاي خارجي دام
11-بررسي وضعيت بهداشتي فرآورده هاي خام دامي مورد مصرف در كارخانجات سوسيس وكالباس
12-بررسي كيفيت عسل هاي عرضه شده در سطح استان ومقايسه آن با استاندارد هاي موجود در كشور
13- ارزيابي ميزان شيوع بيماري لوكوز در گاوداريهاي صنعتي
14-ارزيابي ميزان شيوع وراه هاي كاهش بيماري يون در واحدهاي شيري
15- بررسي علل بازگشت فحلي درگاوداريهاي
16- بررسي علل عدم فحلي در گاوداريهاي صنعتي
17- بررسي جوندگان بعنوان مخازن بيماري ليشمانيوز احشايي
18- بررسي ميزان كرپيتوسپوريديوز در گله هاي گوسفند وبز
19- بررسي ميزان آلودگي گله هاي شتر به بيماري سورا
20- بررسي ميزان آنتي بادي پونومو ويروسها در طيور تخمگذار وپولتها
21- بررسي تهديد عليه بهداشت عمومي
22- بررسي تهديدهاي نوين بيوتروريستي در مباحث دامپزشكي ولزوم جرم انگاري
23- تعيين باقيمانده سم آفلاتوكسين در شير توليدي دامداريهاي صنعتي
24- تعيين عوامل موثر در ايجاد سندرم تنفسي طيور در مرغداريهاي گوشتي
25- تعيين ميزان باقيمانده ملانسيت گرين در گوشت ماهي توليدي مزارع
26- بررسي باقيمانده دارويي ( آنتي بيوتيك ) در گوشت طيور
27- بررسي سروتيپ هاي ويروسي برونشيت در مرغداريهاي گوشتي
28- بررسي ميزان آنتي بادي گوساله هاي وارد شده به دامداريها ومقايسه با جمعيت دامي ثابت بر عليه تب برفكي
29- بررسي باقيمانده دارويي ( آنتي بيوتيك ) در گوشت قرمز
30- بررسي ميزان آنتي بادي پونومو ويروسها در طيور تخمگذار و پولتها
-31 تعيين باقيمانده سم آفلاتوكسين در شير توليدي دامداريهاي صنعتي
32- تعيين عوامل موثر در ايجاد سندرم تنفسي طيور در مرغداريهاي گوشتي
33- تعيين ميزان باقيمانده مالاشيت گرين در گوشت ماهي توليدي مزارع
34- مقايسه آمارهاي موجود در خصوص گزارش بيماريهاي مشترك انسان ودام طي 30سال گذشته
35- بررسي آمار ميزان ضبط لاشه در كشتارگاهها و پيشنهاد روش هاي كاهش آن
36-بررسي تفاوت سطح ايمني ايجاد شده در واكسيناسيون دام در گله هاي مختلف با توجه به فاصله مايه كوبي هاي بعمل آمده
37- بررسي تفاوت سطح ايمني ايجاد شده در واكسيناسيون دام در گله هاي مختلف با توجه به فاصله نوع واكسن
 38- بررسي ميزان باقيمانده هاي سموم ودارو در فرآورده هاي خام دامي
39- بررسي علل ادامه اجراي عمليات فازهاي مختلف تب برفكي در كشور وميزان تاثير گذاري بر روند كنترل بيماري
 40- بررسي عوامل تغذيه اي ، متابوليك ومديريتي بيماريهاي توليد مثل
41- بررسي عوامل متابوليك تغذيه اي ومديريتي لنگش در گاوداريها
42- بررسي عوامل تغذيه اي ومديريتي سقط جنين در گوسفند وبز
43- تشخيص و بررسي وضعيت بيماري BVD  در گاوان
44- مطالعه اپيدميولوژيك عناصر كمياب در نشخوار كنندگان وتعيين راهكارهاي پيشگيري ودرمان
45- بررسي اتيولوژي بيماريهاي تنفسي در نشخواركنندگان استان فارس وتعيين راهكارهاي پيشگيري ودرمان
46- تشخيص وبررسي وضعيت بيماري IBR در سطح وراهكارهاي پيشگيري
47- تشخيص وبررسي اپيدميولوژيك اكتيماي مسري وتعيين راهكارهاي پيگيري
47- تشخيص وبررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي PPR  در سطح استان فارس وتعيين راهكارهاي پيشگيري
48- بررسي اپيدميولوژيك ، تعيين مخازن وبررسي ميزان موفقيت واكسيناسيون برعليه تب برفكي
 49- بررسي تاثير شرايط بهداشتي سالنهاي شير دوشي بر كيفيت شير
 50- نگهداري مواد غذايي با روشهاي نوين بسته بندي
51- بررسي ميزان اثر گذاري گندزداهاي موجود در ضد عفوني تجهيزات كشتارگاهي
52- بررسي تاثير شوك در جمود نعشي
53- بررسي اثر كشتار بيش از ظرفيت كشتارگاه بر كيفيت لاشه طيور وارائه شاخصهاي لازم براي تعيين ظرفيت كشتارگاههاي طيور
54- بررسي تاثير پروسه هاي مختلف كشتار ،‌حمل ونقل ،‌نگهداري وتوزيع بر كيفيت وقابليت نگهداري مرغ غير منجمد
55- ارائه روش مناسب جهت خنك كردن لاشه مرغ وجايگزيني آن به جاي چيلر
56- تعيين استاندارد شاخصهاي ميكروبي وشيميايي فساد گونه هاي مختلف ماهي وميگو
57- بررسي كارايي تست الكل در ارزيابي كيفيت شير
58- بررسي باقيمانده آنتي بيوتبيك ها در گوشت مرغ
59- بررسي بار ميكروبي شير هاي تحويلي به كارخانه توليد شير پاستوريزه
60- بررسي باقيمانده آنتي بيوتيك ها وآفلا توكسين در شير وفرآورده هاي لبني
61- كنترل سقط جنين در دام سبك وسنگين
62- بهبود كنترل تردد دام قاچاق
63- شيوع وشناسايي گونه پزروتيازيس در بز
64- ميزان آلودگي نماتودهاي دستگاه گوارش در گوسفند وبز
65- شيوع بيماري كوكسيديوز در بره وبزغاله وشناسايي سويه هاي متداول اپيدميولوژيك برسلوز در دامهاي واكسينه با واكسن R.d Rev,f.dRev1
66- بررسي اپيدميولوژي مولكولي هاري
67- بررسي تيتراسيون حاصل از واكسن تب برفكي با واكسن شركت مريال
68- بررسي وضعيت پوست از دامداري ها تا فرآوري آن در صنعت چرمسازي
69- ارتقا كيفي محصولات در صنعت چرمسازي
70- تعيين ميزان انتشار يا بروز وشيوع بيماري يون
71- تعيين عوامل ويروسي سقط جنين وميزان انتشار آنها در سقط هاي جنيني
72- تعيين عوامل باكتريايي سقط جنين وميزان انتشار آنها در سقط هاي جنيني
73- بررسي انگلهاي خوني در جمعيت گوسفند وبز
74- بررسي بيماري تب كريمه كنگو
75- روشهاي كمپوست كردن تلفات وضايعات مرغداريها وتعيين ماندگاري عوامل باكترياي و ويروسي بعد از كمپوست
76- بررسي وجود يا عدم وجود بيماري گامبورو بصورت تحت باليني در طيور استان آذربايجان شرقي
77- بررسي سرولوژيكي بيماري PPR
78- بررسي اپيدميولو‍‍ژي تب برفكي در كشور
79- بررسي وضعيت ميكروبي ، كيفيت وقابليت نگهداري شير هاي پاستوريزه واسترليزه در سطح
80- بررسي عوامل ميكروبي وبار ميكروبي شير از مرحله دوشش تا تحويل به كارخانه
81 بررسي تغييرات كيفي شير از محل دوشش تا مرحله تحويل به مركز جمع آوري وكارخانه شير
83- بررسي نقاط بحراني افزايش بارميكروبي شير از مرحله دو شش تا مرحله تحويل به كارخانه
84- بررسي كيفيت ميكروبي وسلامت فرآورده هاي لبني توليدي در كارگاههاي وارائه راهكارهاي كاربردي جهت بهبود وضعيت آنها    
85- بررسي تقويت وتوسعه برنامه هاي اقتصادي وبهداشتي مولدسازي با توجه به وابستگي صنعت پرورش آبزيان به مولدين
86- بررسي امكان استفاده از داروهاي مطمئن به عنوان داروي ضد قارچ در كارگاههاي پرورش آبزيان
87- بررسي روشهاي مصرف صحيح مواد ضد عفوني وفرآورده هاي دارويي دامپزشكي در آبزي پروري
88- مطالعه روشهاي ايمني سازي ( واكسيناسيون ) به منظور پيشگيري از بيماريها ومديريت نوين پرورش آبزيان
89- بررسي سرواپيدميولوژيك بيماريهاي برونشيت ، آنفلوانزا وگامبورو
9- تعيين وشناسايي سويه هاي پاتوژن ويروسهاي برونشيت عفوني
91-تعيين روش مناسب واكسيناسيون عليه برونشت ، گامبورو وآنفلوانزا در گله هاي گوشتي ، تخمگذار ، مادر واجداد
92- تهيه واكسن مناسب (زنده وكشته ) عليه سويه هاي پاتوژن بومي برونشيت ، گامبورو وآنفلوانزا
93- بررسي عوامل مستعد كننده وتشديد بيماري برونشيت ، آنفلوانزا وگامبورو در مرغداريها
94- بررسي مخازن ويروس آنفلوانزا
95-تهيه واكسنهاي مناسب عليه بيما ريهاي ناشي از كلستريديوم ها ، E-coliو هموفيلوس پاراگاليناروم در
96-بررسي ميزان مقاومتهاي آنتي بيوتيكي در باكتريهاي جدا شده از طيور
97- شناسايي ونحوه مقابله با انگلهاي گوارشي وتنفسي در طيور بومي
98- بررسي راههاي پيشگيري از اسپر‍‍‍‍‍ژيلوز در جوجه كشي ها
99-ارزيابي روشهاي موجود واكسيناسيون وبهينه سازي آنها به منظور افزايش ايمني حاصله وكاهش استرس ناشي از روش واكسيناسيون
100- مقايسه عملكرد داروهاي ساخت داخل وتعيين درجه خلوص آنها
101-ارزيابي عملكرد داروهاي متداول در دامپزشكي با گذشت زمان (بخصوص آنتي بيوتيكها و داروهاي  ضد انگلي وبويژه از نظر ايجاد مقاومت ، پايداري و...)
102- شناسايي عوامل ايجاد كننده سقط جنين در گاو وبز ( باكتريايي ، ويروسي ، انگلي وقارچي
103- مقايسه روشهاي تشخيص بيماري يون در گوسفند وبز
104- مطالعه بيماري ibr-mcf-bvd/md در استان فارس وارائه راهكارهاي كنترل وپيشگيري
105- بررسي وضعيت بيماري اكتيماي واگير وتوليد واكسن هومولوگ بر عليه آن
106- ارزيابي كاربرد واكسن51RB  در گاوداريهاي
107- بررسي ورديابي باقي مانده آنتي بيوتيكي در گوشت وشير
108- بررسي اپيدميولوژيك تنفسي طيور
109- بررسي ميزان تلفات در جمعيت دامي
110- تعيين درصد آلودگي در زنبورداري هاي
111- تعيين درصد آلودگي زنبورداري هاي استان به واروازيس
112- مطالعه فلور ميكروبي شير خام
113- بررسي تاثير كاربرد پروبيوتيك ها واسيد هاي آلي بر عملكرد وسلامتي جوجه هاي گوشتي
114- مطالعه مخاطرات بهداشتي كشتارگاه با استفاده از سيستم HACCP ( از توليد به مصرف )
115- بررسي ميزان وعلل تلفات طيور در سطح مختلف سني
116 بررسي ميزان شيوع برسلوز در جمعيت دامي
117-بررسي ومقايسه برنامه هاي مختلف واكسيناسيون در طيور به منظور دسترسي به بهترين سن واكسيناسيون
118- بررسي نقش چيلر هاي آبي در انتشار وانتقال آلودگي
119- تاثير آلودگي هوا به ريز گرده ها در جمعيت طيور وزنبور عسل
120- تعيين سروتيپ استرپتوكوكوزيس در آبزيان به منظور توليد واكسن
121- بررسي ميزان وعلل تلفات تخم چشم ماهي ده غزل آلا وارداتي
122-بررسي ومطالعه ميزان آلودگي به سالمونا در گوشت مرغ استحصالي از كشتارگاه ها وتخم مرغ هاي توليدي واحد هاي مرغ تخمگذار
123- بررسي ومطالعه افلاتوكسين در گوشت مرغ مرغ ، ماهي و...
124- هيستوپاتولوژيك اثرات ويتامينٍ E  بر روي ترميم زخم از نوع ثانويه در خرگوش
125- بررسي شدت آلودگي لاروهاي ميوي سفيد هندي به مژهداران سطحي زي
126 بررسي سرم لپتوسپيروز در اسب والاغ
127- مقايسه پاتولوژيك بيماري كرون در انسان با بيماري يون در دامهاي اهلي
128- تعيين ميزان برخي الكتروليت هاي سرم ومايع مغزي نخاعي گاوميش
129- بررسي تغييرات الكتروفورتيك پرتئين هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي واكسينه وغير واكسينه با واكسن بورس عفوني
130- بررسي كشتارگاهي ميزان آلودگي انگلي ريوي در گوسفندان كشتاري كشتارگاه
131-بررسي اثر تيروكسين سرما ونمك بر تغييرات الكتروفورتيك پروتئين هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي
132- مقايسه اثر دو تركيب از داروهاي بيهوش كننده زاپلازين كتامين واسپرومازين- كتامين در كار كليه وهماتولوژي در گربه
133- بررسي تاثير سولفاناميد ها در بيهوشي تيوپنتال سديم پنج درصد در خرگوش نژاد لهستاني
134- مطالعه هيستولوژيك وبررسي تقلبات در فراورده هاي گوشتي (كالباس و سوسيس )
135بررسي باقيمانده‌هاي‌آنتي بيوتيك در شيرهاي پاستوريزه به روش ميكروبيولوژي Inhibitionzone
136- بررسي كشتارگاههاي طيور از نظر بهداشتي و ميكروبيولوژيكي
137- بررسي ميزان وقوع تيلريوز در لاشه هاي زرد قابل مصرف تشخيص داده شده در كشتارگاه
138- بررسي شيوع وشدت آلودگي ماهيان هامور معمولي وحلوا سفيد به نماتودها وسستدها
139- درمان كريپتوسپوريديوز
140- فراواني لنفادنيت پنيري در گوسفندان شهرهاي مختلف
141-بررسي عفونتهاي باكتريايي مايكوپلاسمايي قارچي جوجه هاي گوشتي زير يك هفته ومقاومت دارويي آنها
142- بررسي باكتريولوژيكي پلوروپنوموني در گوسفندان كشتارشده در كشتارگاه
143- بررسي شيوع بيماري كوكسيديوز در بره وبزغاله هاي وشناسايي سويه هاي متداول
144- بررسي سرواپيدميولوژيك بروسلوز در دامهاي واكسينه شده با واكسن f.d rev1 و R.d Rev1
145- بررسي انگل هاي خوني در شتران
146- راهكارهاي اجرايي در جهت بهبود كنترل تردد دام قاچاق در منطقه
147- بررسي عوامل سقط جنين در دام سبك وسنگين
148- اندازه گيري باقيمانده آنتي بيوتيك ها در گوشت مرغ
149- بررسي وضعيت بروز بيماري لپتوسپيروز در دامداريهاي صنعتي
150- بررسي فيزيكوشيمايي آب مصرفي در مرغداراريهاي منطقه
152- بررسي آلودگي كبد در دامهاي كشتاري در كشتارگاه دام
153- بررسي بار ميكروبي شيرهاي دوشيده شده ازگاوهاي روستايي
154- بررسي وضعيت باكتري كمپيلوباكتر در طيور كشتاري در كشتارگاههاي طيور
155- بررسي روند بيماري سل در دامداريهاي صنعتي
156- بررسي وضعيت بيماريهاي تنفسي طيور در واحد هاي مرغداري
157- بررسي ميزان شيوع بيماري لكوز در دامداريهاي صنعتي
158- بررسي ميزان شيوع توكسوپلاسما در گوسفند وبز
159- بررسي ميزان شيوع كلاميديا ها در گوسفند وبز
160- بررسي ميزان افلاتوكسين در جيره غذايي طيور
161- بررسي ميزان شيوع بيماري يون در جمعيت گاوي استان
162- بررسي ميزان شيوع بيماري يون در جمعيت گوسفند وبز استان
163- بررسي ميزان شيوع لوكوز گاوي
164- بررسي ميزان RO ( basic eporoductive rate  ) بيماري تب برفكي در جمعيت گاو وگوسفند وبز
165-بررسي ميزان شيوع بيماري BVD-MDدر جمعيت گاوي بررسي اثرات زيست محيطي كارخانجات صنعتي ومعادن ( مس ، آهن ، سرب و...) بر جمعيت دامي اطراف و محدوده كارخانه ها ومعادن
166- بررسي عوامل شيوع بيماري طاعون نشخوار كنندگان كوچك
167- بررسي فون انگلي دامهاي قاچاق
168- بررسي ميزان شيوع بروسلوز در جمعيت گاوي استان
169- بررسي ميزان شيوع بروسلوز در جمعيت گوسفند وبز
170- بررسي ميزان شيوع سل در جمعيت گاوي
171- بررسي ميزان RO بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك
172- بررسي ميزان خسارت اقتصادي وافت توليد ناشي از شيوع بيماري تب برفكي در يك واحد گاوداري
172- بررسي عوامل بيماريهاي تنفسي طيور در فصول مختلف
173- بررسي اپيدميولوژي بيماري هاري در بين حيات وحش
174- بررسي ميزان آفلاتوكسين در خوراك وشير دام
175- بررسي ميزان باقي مانده هاي دارويي در گوشت دام وطيور
176- بررسي سرولوژي وضعيت بيماري CCHF در دامهاي كشور
177- بررسي ميزان شيوع FLV در بين گربه ( Feline leucopenia virus )
178- بررسي ميزان ونوع آلودگي هاي انگلي در استخرهاي پرورش آبزيان ( به تفكيك پرورش گرمابي سردآبي )
179- بررسي ضريب تبديل در ارتباط با فاكتورهاي آب وشرايط محيط
180- آناليز ارزش غذايي ماهي پرورشي با در نظر گرفتن خصوصيات آب ونوع غذا
181- بررسي ميزان شيوع بيماري سورا در جمعيت شتر
182-اندازه گيري فلزات سنگين مثل مس و موليبدن در كبد وكليه دامهاي بومي كشتار شده در كشتارگاه دام
183- تاثير خشكسالي در كاهش باروري در گوسفند وبز
184- بررسي ميزان آلودگي هاي ثانويه در طي مراحل كشتار مرغ در كشتارگاه
185- بررسي علل گواتر در بزغاله نوزاد
186-بررسي وشناخت تاثير گياهان دارويي در درمان بيماريهاي مختلف طيور از جمله نيوكاسل ، آنفلوانزا ، برونشيت
187- جداسازي وشناسايي قارچهاي توكسين زا در خوراك دام وطيور
188- تعيين باقيمانده سم آفلاتوكسين در شير توليدي دامداريهاي صنعتي
189- تعيين عوامل موثر در ايجاد سندرم تنفسي طيور در مرغداريهاي گوشتي
190- تعيين ميزان باقيمانده ملاشيت گرين در گوشت ماهي توليدي مزارع
191-بررسي تغييرات بار ميكروبي شير خام استان در فصول مختلف سال وبررسي اثر فصل در اين خصوص
192- بررسي تغييرات شمارش سلولهاي سوماتيك دامداريهاي صنعتي ومطالعه تاثير مديريت ، فصل وتغذيه در اين خصوص
193- بررسي تغييرات شمارش سلولهاي سوماتيك در سطوح دامداريهاي سنتي
194- بررسي آلودگي شير خام استان به باقيمانده سموم ارگانوفيسفره وفلزات سنگين 
 195-بررسي ميزان آفلاتوكسين خوراك هاي آماده دام وطيور توليدي كارخانجات توليد خوراك دام و طيور استان
196بررسي خوراك هاي آماده طيور توليدي كارخانجات توليد خوراك دام وطيور استان به فلزات سنگين
197-بررسي نقش حذف چيلر در كشتارگاههاي طيور از نظر بهبود بار ميكروبي وماندگاري لاشه هاي طيور استحصالي
198-بررسي نقش ازن در ضد عفوني آب چيار كشتارگاه ونقش آن در بهبود بار ميكروبي وماندگاري لاشه هاي طيور استحصالي
199-بررسي لاشه هاي مرغ استحصالي در كشتارگاه هاي طيور استان ، باقيمانده دارويي ( انواع آنتي بيوتيك ها )
200-بررسي لاشه هاي گوشت قرمز استحصالي در كشتارگاههاي دام استان وباقيمانده هاي دارويي ( انواع آنتي بيوتيك ها )
201-ارزيابي نقش وضعيت حمل ونقل ونيز وضعيت مدت زمان عرضه در كيفيت مرغ وگوشت قرمز از نظر ماندگاري وبار ميكروبي
202- اثرات اختصاصي انواع داروها در درمان بيماريهاي دام وطيور
203-آناليز داروها ومقايسه تاثيرات آزمايشگاهي به صورت بررسي وتشخيص بيماري دام وطيور ELISA)- HIPCR- )
204- شناخت وبررسي انواع انگلهاي دامي موجود
205- رابطه وقوع شاربن با ريسك فاكتورها ( عوامل خطر)
206- ارتباط سرووارهاي لپتوسپيروز با ميزبان و حدت بيماري ( دفتر بررسي ،مبارزه و مراقبت بيماري دامي )
بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است